Projekty edukacyjne

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

nr RPPM.03.03.01-22-0006/16pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do wzięcia udziału w projekcie, o którym mowa powyżej.

Cel szczegółowy projektu:Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Zadanie 1 Cykl zajęć dydaktyczno - praktycznych wspierających przygotowanie zawodowe uczniów ZSZ w Barlewiczkach w branży środowisko

Podzadanie 1.1 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowego dla uczniów kierunków rolniczych

Zaplanowano zajęcia w pracowniach produkcji rolnej (90h) i zwierzęcej (90h) dla 100 uczniów o specjalizacji rolnik i technik rolnik. Zaplanowano 180 godzin zajęć dydaktycznych dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów.

Podzadanie 1.2 Stacjonarne zajęcia w zakresie doskonalenia zawodowych języków obcych dla uczniów kierunków rolniczych

W ramach zadania będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego dla 80 uczniów i języka niemieckiego dla 20 uczniów o charakterze zawodowym uwzględniające specyfikę branży w wymiarze 25 godzin dydaktycznych w każdym roku szkolnym dla kilku/ kilkunastoosobowych grup uczniów. Łącznie 270h w trakcie trwania projektu (j. angielski 135h i j. niemiecki 135h).

Podzadanie 1.3 Kursy zawodowe dla uczniów kierunków rolniczych

Kurs zawodowy obsługi kombajnu zbożowego dla 30 osób (20h teorii i 12h zajęć praktycznych na ucznia), wózka widłowego (40h teorii i 15h zajęć praktycznych na ucznia) dla 25 uczniów kierunków rolnik i technik rolnik, zastosowanie technik informatycznych w produkcji roślinnej (110h) i zwierzęcej (110h). Zakłada się edycję kursów w kolejnych latach. Efektem kursów jest praktyczna umiejętność obsługi wózka i kombajnu potwierdzona  zaświadczeniem kwalifikacyjnym, wydanym po zaliczeniu egzaminu.

Podzadanie 1.4 Praktyki/staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów kierunków rolniczych

 

 

Ogłoszenie o naborze do projektu :

"Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej

ZSZ w Barlewiczkach"

            Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach informuje uczniów klas trzecich technikum o możliwości skorzystania z  projektu "Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"  finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

            W ramach tego programu szkoła otrzymała dofinansowanie m.in. na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

            Praktyki pierwszej grupy, na którą złożą się chętni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas trzecich technikum  w zawodach: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk odbędą się w mieście Rimini we Włoszech w dniach 30 IV - 27 V 2017 r. Wyjazd i pobyt jest całkowicie bezpłatny.

           W ramach wsparcia finansowego uczniowie wyjeżdżający na praktyki otrzymają:

·         transport na i z lotniska,

·         ubezpieczenie,

·         zakwaterowanie ( miejsce zakwaterowania jest wspólne dla wszystkich uczestników praktyk),

·         możliwość udziału w wycieczkach do San Marino i Wenecji,

·         atrakcyjne miejsce odbywania praktyk,

·         20-godzinny kurs języka włoskiego w Polsce,

·         20-godzinny kurs języka włoskiego w międzynarodowej grupie w Rimini,

·         opiekę ze strony opiekunów polskich i włoskich,

·         kieszonkowe w całości pokrywające koszty wyżywienia uczestnika praktyk,

·         bilety na przejazdy lokalne,

·         wycieczkę z przewodnikiem po Rimini.

Po zakończeniu praktyki  każdy z uczniów  otrzyma następujące certyfikaty:


- certyfikat ukończenia kursu języka włoskiego,
- certyfikat odbycia praktyki zawodowej Sistema Turismo,
- certyfikat praktyki zawodowej wystawiony przez firmę, w których uczeń odbywał praktykę,
- potwierdzenie przeprowadzenia oceny (EVCET),
- Europass Mobilność,
- raport końcowy-wystawiony przez partnera projektu,

-zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zagranicznej wystawione przez organizację wysyłającą.

Rekrutacja składać się będzie z dwóch etapów.

Zostanie przeprowadzona przez specjalnie powołaną komisję rekrutacyjną.

I etap - ocena dostarczonych dokumentów:

·         uczeń zainteresowany projektem ma obowiązek wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, zawierający dane osobowe (wraz ze zgodą na ich przetwarzanie) oraz inne informacje przydatne podczas wyjazdu. Formularz dostępny jest w bibliotece szkolnej. Ostateczny termin składania Formularzy Zgłoszeniowych został określony na 9 XII 2016 r. Wypełnione formularze należy składać w bibliotece szkolnej lub do rąk koordynatora (skład Zespołu - patrz poniżej).

·         wychowawca klasy dostarcza komisji rekrutacyjnej informacji o uczniu, który wypełnił Formularz Zgłoszeniowy podając następujące dane - ocena z zachowania, ocena z języka obcego, średnia ocen z przedmiotów zawodowych, średnia ocen z wszystkich przedmiotów na koniec semestru poprzedzającego rekrutację oraz frekwencja.

Do kolejnego etapu przechodzi 30 osób, które uzyskały największą liczbę punktów.

II etap - egzamin językowy:

·         egzamin będzie przeprowadzony w formie ustnej. Jego celem będzie sprawdzenie umiejętności komunikacji ucznia w języku angielskim. Zadaniem ucznia będzie przygotowanie krótkiej prezentacji słownej na wybrany przez siebie temat oraz rozmowa z egzaminatorem na tematy dotyczące prostych sytuacji dnia codziennego. Ocenie podlegać będzie: bogactwo słownictwa, poprawność gramatyczna, płynność wypowiedzi oraz intonacja.

               Po przeprowadzonym  egzaminie zostanie stworzona lista 20 uczestników wyjazdu oraz lista rezerwowa. Nastąpi to do dnia 24 lutego 2017 r. Listy zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń projektu.

Możliwe jest przesunięcie uczestnika listy podstawowej na koniec listy rezerwowej w przypadku drastycznego braku zainteresowania zajęciami poprzedzającymi wyjazd, niską frekwencją i słabymi wynikami w nauce języka włoskiego.

Szanse na udział w projekcie są jednakowe dla dziewcząt oraz chłopców.

               Obowiązkiem ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu jest wzięcie udziału przed wyjazdem nie tylko w kursie języka włoskiego, ale i w 2-dniowych warsztatach kulturowo-pedagogicznych, które odbędą się w internacie szkoły oraz uczestnictwo w ogłaszanych spotkaniach z koordynatorem.

               W każdej sytuacji związanej z projektem potencjalnym uczestnikom  służy swoją pomocą Zespół Projektowy, który tworzą:

·         koordynator projektu –

 Halina Stępień - Grajewska,

·         specjalista ds. rekrutacji i promocji –

Wiesława Krawczyńska - Blacha,

·         specjalista ds. ewaluacji –

Agnieszka Ciosek.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu w Akcji KA1 Mobilność Edukacyjna. Nasza szkoła z projektem Zdobywamy doświadczenie w Europie-praktyki zawodowe przymiarką do współczesnego rynku pracy  znalazła się na 9 pozycji listy rankingowej i otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Projekt obejmuje lata 2014-2016,a nowością w projekcie są trzymiesięczne staże zawodowe 12 absolwentów szkoły, którzy będą mogli odbyć je w Wielkiej Brytanii.

W ramach Programu Erasmus + w projekcie Zdobywamy doświadczenie w Europie-praktyki zawodowe przymiarką do współczesnego rynku pracy na bezpłatne praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii wyjedzie, oprócz wcześniej wspomnianych absolwentów, grupa 32 uczniów uczących się w technikum o specjalności: technik pojazdów samochodowych ,technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik mechanik.. Praktykę w Wielkiej Brytanii, w Plymouth, będą odbywali uczniowie klas III. Wszystkie wyjazdy, zarówno na praktyki, jak i staże zawodowe, są zaplanowane na rok 2015.

Partnerem szkoły w wyżej wymienionych projektach jest Tellus Group z Wielkiej Brytanii z siedzibą w Plymouth. Tellus Group jest sprawdzoną przez nas organizacją przyjmującą i pośredniczącą, która uczestniczyła w wielu projektach programu Uczenie się przez całe życie. W tej chwili realizujemy z tym partnerem trzeci projekt, co jest też gwarancją wysokiej jakości przedsięwzięcia. Do tej pory współpraca układała się bez zarzutów. Dużym atutem organizacji partnera jest jej wielonarodowy zespół, który ułatwia wspólną pracę nad projektem.

Głównym celem projektu jest wyposażenie uczestników projektu w taką wiedzę i umiejętności, by w przyszłości poradzili sobie na rynku pracy, by byli dobrze zmotywowani i wierzyli w swoje możliwości. Staże zawodowe i praktyki oraz  program stażowy APT pozwolą uczestnikom projektu zdobyć i wykorzystać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, aby ułatwić rozwój osobisty w kontekście zawodowym.

Pobyt w Wielkiej Brytanii przyczyni się też do podniesienia kompetencji językowych w zakresie skutecznego porozumiewania się na płaszczyźnie zawodowej, kulturowej, a także w życiu codziennym oraz podniesienia atrakcyjności zawodowej absolwentów, zwiększając tym samym ich szanse na znalezienie ciekawej pracy.

Po zakończeniu projektu, oprócz wymienionych wyżej korzyści z uczestnictwa w projekcie, uczniowie otrzymają: europejski dokument potwierdzający zdobycie umiejętności zawodowych- Europass Mobilność, certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji w ramach programu stażowego APT Level 2 Award, certyfikat potwierdzający udział w projekcie, rekomendacje od brytyjskich pracodawców.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn.:  „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy”,

  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaprasza zainteresowanych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach do wzięcia udziału w projekcie, o którym mowa powyżej.

Cel główny projektu:Podniesienie poziomu edukacji  w obszarze kompetencji kluczowych i zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach u 75 uczniów poprzez wdrożenie do 31.07.2015r. programu rozwojowego

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cykl zajęć pozalekcyjnych

Zadanie polegać będzie na 2-letnim cyklu zajęć pozalekcyjnych dla 14K i 61M chcących rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, informatyki, oraz OZE. Działanie będzie wdrażane przez ZSZ Barlewiczki w okresie IX2013-VI2014 oraz IX2014-VI2015.

Zaplanowano zajęcia doradcze dla 75 uczniów  w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej obejmujące swym zakresem m.in. przedsiębiorczość rolniczą oraz doradztwo zawodowe, w trakcie których uczniów nabędą praktyczne umiejętności związane z obowiązującymi w obrocie gospodarczym procedurami administracyjno-prawnymi, księgowymi i podatkowymi w wymiarze 162h (12h- warsztaty grupowe i 150h warsztaty indywidualne po 2h na ucznia).

Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze

Działanie polegać będzie na prowadzeniu 2-letniego cyklu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla 14K i 61M z problemami w nauce ukierunkowanych na kompetencje kluczowe.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli szkoły i obejmie swym zakresem 480h zajęć dydaktycznych.

Cykl wyjazdów dydaktycznych

W ramach programu rozwojowego szkoły zaplanowano współpracę z pracodawcami w formie 2-letniego cyklu 7 wyjazdów dydaktycznych, które mają komplementarny charakter względem w/w zajęć i stanowią praktyczną formę kształcenia zawodowego uczniów w wybranej dziedzinie. Ucz. kierunków hotelarsko-gastronom. będą mieli unikalną możliwość zapoznania się z profesjonalnymi usługami hotelarskimi oferowanymi przez hotel 4 gwiazdkowy.  Uczniowie kierunków rolniczych będą mieli sposobność zapoznania się z m.in. plantacjami roślin energetycznych, biogazownią, zakładem produkującym pelet. Głównym celem działania jest wzbogacenie programu naucz. o poglądowe, innowacyjne metody prezentacji wiedzy, interesujące dla wszystkich beneficjentów projektu.

Okres realizacji projektu:30 sierpnia 2013r. – 31.07.2015r.

Deklaracje wyrażające chęć przystąpienia do projektu zainteresowanych uczniów należy składać w terminie do 21 października 2013r. w:

Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Barlewiczki 13

82-400 Sztum

Realizowane projekty edukacyjne

1.Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego

.„Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”– projekt POKL, Działanie 9.2 Urząd Marszałkowski Wojew. Pomorskiego(2011-2014).Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach projektu została doposażona w 12 zestawów komputerowych pracowniakształcenia zawodowego -. Oprócz tego odbyły się nieodpłatne kursy: prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, SEP, spawania, kelnerskie, barmana -baristy, doradztwo zawodowe, język niemiecki i angielski – zawodowy ( dla uczniów technikum i ZSZ). Obecnie czekamy na kolejną edycję kursów: spawania, barmana -baristy i obsługi wózków widłowych oraz doradztwa zawodowego.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

2.Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci

W ramach programu„Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci”, realizowano w szkole 2 projekty w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach wspomnianych projektów 58 uczniów  naszej szkoły uczących się w technikum wyjechało na nieodpłatne miesięczne praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii, do Plymouth.

Celem projektów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności językowych uczestników oraz nabranie pewności siebie, poznanie kultury innego państwa oraz nauczenie się tolerancji, otwartości i współpracy.

Dodatkowym atutem była możliwość nauki języka angielskiego w naturalnym środowisku. Uczestnicy praktyk mieszkali u brytyjskich rodzin i pracowali u lokalnych pracodawców w Plymouth, w Wielkiej Brytanii.Przed wylotem do Anglii, brali udział w obszernym programie zajęć przygotowujących do wyjazdu, poświęconych kulturze, historii oraz obyczajom tego kraju.

Więcej informacji na stronie projektu.

3.Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy

 W latach 2013-2015 będzie realizowany projekt przygotowany przez starostwo Powiatowe w Sztumie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie  9.2.,Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy” .Obejmie swym działaniem 75 uczniów naszej szkoły. Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji zawodowej w obszarze kompetencji kluczowych i zawodowych.

 

4.Akademia młodego e- ROLNIKA

             

 W tym rokurusza następny projekt „Akademia młodego e- ROLNIKA” (2013 -2015)  realizowany w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoadresowany do 8 szkół zawodowych prowadzących kształcenie na kierunkach rolniczych.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez szereg działań: zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas I oraz przygotowujących do egzaminu zawodowego .

Strona poświęcona realizowanym projektom