REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA WYKONANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ pt.

„Kocham Cię, Zdrowie!”

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów ZSZ w Barlewiczkach.

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień prozdrowotnych. (przykłady zagadnień):

 • czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie
 • na czym polega prozdrowotny styl życia
 • zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa
 • współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia.
 • zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego
 • zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja , bulimia).
 • BMI – co to jest i jak je obliczyć? Jaki jest związek  BMI ze zdrowiem. Wskaż sposoby na poprawę tego wskaźnika.

3. Cele konkursu:

 • popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Pracę należy wykonać indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w dowolnym programie (PowerPoint, Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach.

 

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Praca powinna zawierać minimum 15 slajdów.

5. Miejsce i termin wysyłania prac: prace należy wysłać na adres mailowy organizatora : agnieszka.rentflejsz@zszbarlewiczki.pl, Prace przyjmowane będą do dnia 20.04.2021 r. wyniki ogłoszone zostaną 24.04.2021r.

6. Kryteria oceny prac konkursowych: Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły, a najlepsze prace zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

7. Komisja najwyżej oceni prace:

 • które ujęły temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Zwróci także na

 • estetykę,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafikę i całą szatę graficzną,
 • efekt wizualny,
 • techniczną poprawność wykonania.

8. Postanowienia końcowe. Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac przez szkołę.

 

 

Skip to content