Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie”

Regulamin

1. Cel konkursu
1.1. Celem konkursu jest rozwijanie talentu fotograficznego u młodzieży, jak też zainteresowanie młodych ludzi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie oraz uwrażliwienie ich na piękno tych zjawisk.

2. Organizator
2.1. Organizatorem Konkursu jest Koło Fotograficzne, działające w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, zwane dalej Organizatorem.

3. Czas trwania konkursu
3.1. Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia 2021 roku i trwa do 14 maja 2021 roku.
3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie maja 2021 roku.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą mailową zdjęcia przedstawiającego tegoroczną wiosnę.
4.2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej z powiatu sztumskiego.
Uczestnikami konkursu mogą być:
– uczniowie i klas szkół podstawowych,
– uczniowie szkół ponadpodstawowych.
4.3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4.4. czniowie mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie zdjęcia swojego autorstwa.
4.5 uczestnicy Konkursu jest zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

5. Szczegółowe zasady konkursu
5.1. Fotografie muszą przedstawiać wiosnę: element flory, fauny lub wiosenny krajobraz – zgodnie z tematem „Wiosna w obiektywie”.
5.2. Fotografie powinny być wykonane w kolorze.
5.3. Nie należy dodawać efektów (poza drobnymi korektami).
5.4. W wiadomości mailowej należy podać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– klasę, nazwę i adres szkoły, do której ucze uczęszcza,
5.5. Uczestnik ma prawo dostarczyć na Konkurs maksymalnie 2 zdjęcia.
5.6. Prace należy przesłać na adres mailowy: konkurs@zszbarlewiczki.pl

6. Rozstrzygnięcia konkursu oraz nagrody
6.1. Organizator powoła Jury, które oceni nadesłane prace.
6.2. Jury wyłoni laureatów przyznając 3 miejsca (I, II i III).
6.3. Decyzja Jury jest ostateczna.
6.4. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody za pierwsze 3 miejsca.
6.5. Powiadomienie laureatów o wygranej w terminie dni od daty rozstrzygnięcia
konkursu nastąpi drogą mailową. Wyniki zostaną również podane na stronie www
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach oraz na Facebooku Szkoły.
6.6 Uczestnicy zostaną także szczegółowo poinformowani o sposobie odbioru nagród ( ze względu na zasady reżimu obowiązującego podczas epidemii COVID19 ).

7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania, przechowywania i publikacji nadesłanych zdjęć, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich otrzymania.
7.2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach informacyjno – marketingowych Organizatora.
7.3. Dane będą chronione Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)
7.4. W przypadku roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
7.5. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Szkoły. Wszelkich informacji udziela Opiekun Kola Fotograficznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach – Agnieszka Brzustewicz
(mail: agnieszka.brzustewicz@zszbarlewiczki.pl )

Organizator Konkursu
Kolo Fotograficzne
przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach

Zgoda i klauzula

Skip to content