Skład zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

Monika Borko - pedagog

Alicja Paprocka - psycholog

Bartosz Ilarz - pedagog specjalny

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 8:00-10:30, 12:30 - 14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 9:00-14:00
Czwartek 8:45-14:15
Piątek 9:00-12:30

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny - Monika Borko - Telefon: 55 640 57 00 (wew. 30)

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 7:45 - 10:45
Wtorek 8:45-11:15
Środa 7:45-8:45, 12:30-14:00
Czwartek 7:45-9:45
Piątek 7:45-10:45

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 11:00-15:00
Wtorek 7:45- 10:45
Środa 7:45 - 10:45
Czwartek 7:45 - 10.45
Piątek ----

 

Zadania zespołu pomocy psychologiczo -pedagogicznej

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Problemy oraz sprawy, z jakimi  możesz zgłosić się do Zespołu PPP:

 • Problemy wieku dorastania.
 • Problemy w kontaktach rówieśniczych.
 • Problemy w nauce.
 • Problemy osobiste.
 • Problemy rodzinne.
 • Trudna sytuacja materialna.
 • Inne sytuacje trudne, które wymagają wsparcia i pomocy.
 • Ukierunkowanie pracy własnej w zakresie rozwijania swoich pasji, uzdolnień i zainteresowań.

Zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej współpracuje z instytucjami udzielającymi pomocy młodzieży i rodzinom ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki pomocy Społecznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rodzinny i Nieletnich ). Ponadto na bieżąco współpracuje z Dyrekcją, Kierownikiem Praktycznej Nauki Zawodu, pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami i nauczycielami.